کیمیاگر 2

اصلا مهم نیست که تو اکنون چه کسی هستی، مهم این است که میتوانی تبدیل به چه کسی شوی؟! حرف های کیمیاگر مانند داستان های هزار و یک شب بود. مرد انگلیسی، طلسمس شیطانی، طاعون سیاه، مرگ مردم و درنهایت هم مرگ عشق پسرک چرا این ها را الان به من می گویید؟ وقتت را […]