نیمه تاریک وجود

نمیه تاریک وجود

نیمه تاریک وجود کتابی که خواندن آن را به همه پیشنهاد میکنم. بیشتر ما هنگامی که دیگر توان تحمل رنج را نداریم، در مسیر تکامل و تعالی شخصی قدم برمیداریم. نیمه تاریک وجودمان،قسمتی از شخصیت ماست که ارتباطات ما را به سوی نابودی سوق میدهد و مانع برآورده شدن رویاهای مان می شود. سایه همه […]