معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری

آیا به جادو اعتقاد دارید؟ کسانی که به جادو اعتقاد ندارند هرگز آن را نخواهند یافت. زمانی که کودک بودید و زندگی را با حالتی آمیخته از ترس و حیرت مشاهده می کردید را به خاطر دارید؟ زندگی جادویی و هیجان انگیز بود کوچترین رویدادها باعث هیجان شما بودند. آیا آمادگی دارید که یکبار دیگر […]

کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید، و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. خانم اسکاول شین، نویسنده امریکایی این کتاب که دیگر در قیدحیات نیستند، از یک خانواده قدیمی فیلادفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند (نقاش)، […]