ارتباط با شخصیت ESTJ

  وقتی دلیل رفتارهای اطرافیان مون رو بدونیم خیلی راحتتر می تونیم در کنارشون زندگی کنیم چون دیگه با هر رفتار و حرکتی ناراحتی رو به خودمون راه نمیدهیم. فرد برونگرا، حسی، فکری و ساختارگرا

منظم ها

خصوصویات افراد منظم یا داوری کننده یا قضاوتی یا ساختارگرا