داشتن فن بیان خوب

پوآرو

افراد موفق می‌دانند که خوب صحبت کردن این امکان را میدهد که مورداحترام دیگران قرار بگیرید و از طرف دیگران ارزش بیشتری داشته باشید، در معاملات موفق شوید و موردتوجه افراد تأثیرگذاری قرار بگیرید که می‌توانند دریچه‌های مهمی برای زندگی و حرفه شما باز کنند.