زندگی خود را دوباره بیافرینید

نویسندگان این کتاب که از صاحب نظران حوزه شناخت درمانی هستند، به شناساسی، نشانه شناسی، سبب شناسی و درمان 11 الگوی رفتاری مخرب و تکراری پرداخته اند که به خود انگاره منفی ربط دارند. مولفان ضمن شرح حال بیماران واقعی نشان می دهند که چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد در دوران کودکی شکل […]