رمزگشایی از گوهر درونی

کتاب

باور داشته باشید که مهارت آموزی و ارتباط با دیگران همه چیز را دگرکون می کند. پس با شناخت گوهر درونی خود و دیگران که ابزاری قدرتمند محسوب میشود در هر نقشی که هستید آرامش و روابط موثر را به خود و دیگران هدیه دهید.