کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید، و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. خانم اسکاول شین، نویسنده امریکایی این کتاب که دیگر در قیدحیات نیستند، از یک خانواده قدیمی فیلادفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند (نقاش)، […]