بخواهید تا به شما داده شود

بخواهید تا به شما داده شود

یادبگیرید چه کنید تا خواسته هایتان برآورده شود.   در زندگی تان به دنبال چه هستید؟ بهبود روابط ! بهبود اوضاع مالی! بهبود سلامتی تان ! یا یک شغل مناسب ؟ یا یک همسر مناسب؟ این کتاب پاسخی است برای آن که چطور باشید و چطور عمل کنید و هر چیزی که باعث خوشحالی تان […]