قصه آدم‌های استثنایی

یکی از رمزهای موفقیت در کار و زندگی تلاش کردن است. برای موفقیت باید از همه وجود مایه گذاشت.