منظم ها

خصوصویات افراد منظم یا داوری کننده یا قضاوتی یا ساختارگرا

شمی ها

خصوصیات افراد شهودی یا شمی (قسمت دوم)

شهودی ها

خصوصیات افراد شهودی یا شمی (قسمت اول)

حسی ها

خصوصیات افراد حسی (قسمت دوم)