آپارات شخصیت شناسی

ارتباط موثر بین فرد حسی و شهودی
داستان ارتباط پزشک و بیمار حسی و شمی و بالعکس...
ارتباط بین فرد منظم و منعطف
در این ویدئو یک روش آسان برای تشخیص این دو...
ارتباط موثر بین افراد احساسی و فکری
داستان من فکری با فرد احساسی  
روابط بین فرد درونگرا و برونگرا
داستان من درونگرا با یک فروشنده برونگرا